RSS

ZILIERI – Obligaţiile fiscale ale contribuabililor care utilizează zilieri

Foarte important! Activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Zilierii vor putea încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie.

Domenii in care se poate colabora cu zilieri: agricultură, vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri; activităţi de întreţinere şi curăţenie.

Obligatii ANGAJATOR:

– să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor şi să-l păstreze la sediu;

– să-l completeze înainte de începerea activităţii şi prezentarea organelor de control abilitate;

– să prezinte lunar până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni către inspectoratul de muncă unde îşi are sediu un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor.

TAXE – impozit în cotă de 16%.

Nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Calculul şi reţinerea impozitului pe venituri din salarii datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi a remuneraţiei brute zilnice.

DECLARARE  SI PLATA  – Declararea si virarea  la bugetul de stat a impozitului calculat şi reţinut de fiecare beneficiar de lucrări se va efectua până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

sursa:finantevalcea.ro

Reclame
 
Scrie un comentariu

Scris de pe 22/08/2012 în Salarizare

 

Etichete: , ,

SALARIUL MINIM IN 2012 – 700 LEI

Incepând cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 700 lei lunar.

HG 1225 pe 2011 – SALARIU MINIM

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 22/08/2012 în Salarizare

 

Etichete: , , ,

Verificare stare declaratii depuse la ANAF – D100, D112, D200,D300, D390, D394, D710

Se poate verifica in pagina anaf http://www.anaf.ro/StareD112/.

După introducerea datelor solicitate (indexul/respectiv numarul de inregistrare si CIF-ul)., sistemul va genera o recipisă care vă va prezenta starea declaraţiei.

Atenţie, recipisa trebuie descarcata în maxim 60 de zile de la depunerea documentului si este recomandat sa o descarcati si arhivati.Dacă documentul depus are erori de validare, trebuie să le corectaţi şi să depuneţi din nou.

.

 

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 22/08/2012 în Uncategorized

 

Etichete: , , , , , , ,

IMPOZITAREA VENITURILOR DIN ARENDA IN ANUL 2012

 

IMPOZITAREA VENITURILOR DIN ARENDA IN ANUL 2012

 

Prin Ordonanta Guvernului nr.125/2011 publicata in Monitorul Oficial nr.938/30.12.2011 a fost modificat regimul fiscal al veniturilor obtinute din arendare incepand cu 01.01.2012.

 

În cazul arendarii bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.

Daca arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

In anul 2012 pentru judetul Neamt preturile medii ale produselor agricole sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr.189/25.11.2011 ce se gaseste pe site-ul D.G.F.P. Neamt  la Sectiunea “Preturi medii la produse agricole”.

Contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de 15 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

Important !

În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii care realizează venituri din arendă sunt obligaţi să îşi exercite în scris opţiunea privind modalitatea de impunere aleasă, prin încheierea unui act adiţional, înainte de data efectuării primei plăţi, care să fie înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.

 

In cazul veniturilor din arenda contribuabilii pot opta pentru:

– determinarea venitului in sistem real sau

– retinerea impozitului la sursa de catre platitorul de venit.

 

1.În cazul în care contribuabilii optează pentru determinarea venitului net din arendă în sistem real, acestia sunt obligaţi să precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la momentul încheierii acestuia. Modalitatea de impunere aleasă este aplicabilă pentru toate veniturile realizate în baza contractului/raportului juridic respectiv.

In termen de 15 zile de la incheierea contractului, contribuabilii au obligatia sa depuna la organul fiscal competent declaratia privind venitul estimat/norma de venit impreuna cu contractual incheiat.

Contribuabilii care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real nu datorează plăţi anticipate.

Pana pe 25 mai a anului urmator celui in care se realizeaza venitul contribuabilii au obligatia depunerii formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”.

In acest caz plata impozitului anual se efectueaza potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Impozitul se plateste în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

2.In cazul in care contribuabilii opteaza pentru retinerea la sursa a impozitului, venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.

Impozitul calculat şi reţinut pentru veniturile din arendă se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda a caror impunere este finala nu au obligatia depunerii formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din Romania” .

Veniturile din arendare realizate în anul 2011 se declară în formularul 200 cu termen de depunere 25 mai 2012, plata impozitului efectuându-se pe baza deciziei de impunere anuală.

SURSA:http://www.finanteneamt.ro

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 22/08/2012 în Uncategorized

 

Etichete: ,

Declaratia D112 actualizata in 20.08.2012

Formularul in format PDF pentru “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate” – Declaratia 112 – conform Ordinului Comun 1045/2084/783 din 2012 a fost actualizat inca odata în data de 20.08.2012

D112 – Versiune 2.0.3 – 20.08.2012

 

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 22/08/2012 în Uncategorized

 

Etichete: ,

Registrului operatorilor intracomunitari – OPANAF nr.2101/2010

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1180/2012   pentru modificarea şi completarea OPANAF nr.2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 587  din 17 august 2012

 

 

 

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 21/08/2012 în ANAF

 

Etichete: ,

Etape transmitere declaratii on-line ANAF.

Etapele pe scurt:

1. Obţineţi un certificat calificat de semnãturã electronicã  conform Legii 455/2001 de la unul din furnizorii acreditaţi. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi, este stabilită şi publicată de Ministerul Comunicaţiilor si Societaţii Informaţionale pe site-ul  www.mcsi.ro
2. Instalaţi programul Adobe Reader 8.2.
3. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l, transmiteţi-l pe e-mail la furnizorul certificatului, primiţi-l semnat de acesta, apoi transmiteţi-l prin portal la ANAF (modulul Declaraţii electronice, opţiunea Înregistrare certificate calificate).
4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).
5. Privind împuternicirea de la contribuabil: în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Dacă există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);
6. Prezentaţi documentele la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 150).
7. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regula prin e-mail, pe adresa comunicata în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucratoare de la depunerea documentatiei la organul fiscal, neprimirea acesteia de catre contribuabil nu reprezinta un obstacol procedural, tehnic sau de alta natura, pentru depunerea declaraţiilor. Dupa acest termen puteţi încerca sa utilizati serviciul de depunere declaraţii. Recipisa primita în urma depunerii este o confirmare a posibilitãţii tehnice de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii”. Daca întampinaţi probleme la depunerea declaraţiilor, va rugam sa trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de email Admin.Portal@mfinante.gov.ro
8. Accesaţi adresa www.e-guvernare.ro Depunere declaraţii, Declaraţii ANAF (veţi fi redirecţionat pe portalul ANAF)
9. Descărcaţi formularele electronice .
10. Completaţi formularele de declaraţii.
11. Transmiteţi declaraţiile.
12. Examinaþi starea declaraþiilor transmise.

sursa:www.anaf.ro

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 21/08/2012 în 150

 

Etichete: ,